Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (proces EIA) je v ČR upraveno zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.

Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Projekty posuzované v procesu EIA jsou například stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, provozy – nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity apod.

 

DNE 6.10.2015 ZAHÁJILA SPOLEČNOST TRAMINCORP CZECH s.r.o. PROCES EIA, ZÁVĚRY ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ MŽP ZDE.

 

UŽITEČNÉ INFORMACE O PROCESU EIA ZDE.

 

Rukověť oznamovatele

Správný postup oznamovatele záměru při přípravě investičního záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ( Rukověť ZDE).

 

K daným fázím EIA:

Oznámení - Závěry zjišťovacího řízení - Dokumentace - Posudek - Veřejné projednání - Stanovisko
V případě vyhrazených nerostů a daného CHLÚ, stanovení dobývacího prostoru je na úrovni ÚR. EIA (100/2001 Sb.) musí být ZPRACOVÁNA před žádostí o stanovení DP. 
Oznámení, dále pak probíhá Zjišťovací řízení. 
Zde se určuje, jaké další povolení nutno mít, zda jen EIA, nebo určením od OOP další typy hodnocení jako Naturální, EVL, geologické, krajinný ráz,.... vše na co může mít činnost vliv. 
Následná fáze Dokumentace: v této fázi zpracování EIA postupují na tři legislativní stupně:
1/ Státní správa (KÚ, IŽP, KHS, MŽP, BÚ,..)
2/ Samospráva (Kraj, Obce - veřejné desky)
3/ Veřejnost - internet, portál EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr)
Vše stále prochází procesem připomínkování, doplňování a přepracování k lepšímu stupni zpracování.
Po zapracování, EIA ve své aktuální podobě projde hodnocením určeným zpracovatelem od MŽP, následně fáze vydání Posudku (opět lze připomínkovat, projednávat,..). Pak může, ale nemusí vždy, nastoupit fáze Veřejného projednání.
Vše pak kompletní, dojde k vydání Stanoviska.