Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

právní stanoviska k listinám společnosti tramincorp czech S.R.O.

 
 

1) Právní stanovisko k podané žádosti ze dne 30.01.2014 firmou TRAMINCORP CZECH s.r.o.

Objektivně se jednalo a jedná o písemné podání (žádost), které je nicotné, neboť toto podání činil dosud neexistující právní subjekt (korporace). Pod IČ 025 59 803 byla v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze zapsána společnost Darula Design s.r.o. – zapsaná byla dne 17. ledna 2014 a vymazána až dne 17. února 2014 ! Ke změně obchodního jména (firmy) došlo ke dni 17. 2. 2014 z firmy Darula Design s.r.o. na firmu (obchodní jméno) TRAMINCORP CZECH s.r.o. 

 

Tzn., že teprve od 17. února 2014, tj. po zápisu změny obchodního jména (firmy) do obchodního rejstříku na firmu novou: TRAMINCORP CZECH s.r.o., nastaly konstitutivní účinky zápisu a ode dne 17.2.2014 byl teprve oprávněn jednatel firmy TRAMINCORP CZECH s.r.o., jednatel pan Michal Horáček, podat žádost o vydání oprávnění k hornické činnosti prováděné hornickým způsobem (žadatel: TRAMINCORP CZECH s.r.o., sídlem Braunerova 536/7, Praha 8, IČ 2559803). 

 

Nemohl tak učinit dne 30.01.2014 !

 

K žádosti nebyl předložen „platný aktuální výpis z obchodního rejstříku“, ale záměrně notářský zápis ze dne 27. ledna 2014 – sepsaný notářkou paní Mgr. Šárkou Zvierzynovou, notářkou v Praze, Praha I, Opletalova 4, sepsala dne 27. 1.2014 pod spis. zn. 

N 76/2014, NZ 76/2014. Tento notářský zápis nebyl nijak způsobilý právně doložit existenci obchodní firmy (její obchodní jméno)

TRAMINCORP CZECH s.r.o., neboť tento zápis bylo nutné nejprve předložit k zápisu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze.

 

Až po provedení zápisu rejstříkovým soudem a na základě aktuálního výpisu v souladu s právními předpisy byl oprávněn na základě řádné a dostatečně doložené žádosti žadatele Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje středočeského vydat písemné „Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem“.

 

NAŠE 1. STÍŽNOST  ZE DNE 2.1.2015: k rukám předsedy Městského soudu na činnost Městského soudu Praha pro způsob odpovědi na naši žádost o vysvětlení chybovosti zápisu OR.

 

 

2) Právní stanovisko k přípisu Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ze dne 10.2.2014, čj. SBS /04046/OBÚ-02

tj. k listině označené jako: „Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem jakož i k projektování a navrhování objektu a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem“.

 

S ohledem na výše uvedené právní stanovisko je i vydané „oprávnění“ Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, čj. SBS /04046/OBÚ-02, postiženo zásadní právní vadou a jedná se tedy o rozhodnutí nicotné. 

Postup správního orgánu (řízení) - upravuje zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. V ustanovení § 27 odst. 1 – je provedena specifikace účastníka řízení. Následuje pak ustanovení § 29 odst. 1/, upravující procesní způsobilost účastníka řízení. Účastník řízení je pouze ten, kdo splňuje právní předpoklady účastníkem řízení být. Ustanovení § 51 upravuje – dokazování, při němž musí zkoumat správní orgán veškeré okolnosti pro posouzení podané žádosti. Nejprve však prověřuje správní orgán to, zda je žadatel „způsobilým účastníkem řízení“. Pro prověření této skutečnosti slouží právě aktuální výpis z obchodního rejstříku, který je povinen žadatel předložit jako přílohu žádosti (případně si ho opatří správní orgán). V současné době i ten nekvalifikovaný úředník správního orgánu je schopen tyto věci posoudit.

 

NAŠE 2. STÍŽNOST  ZE DNE 2.1.2015: k rukám předsedy Báňského úřadu na způsob vydání oprávnění k hornické činnosti pro společnost Tramincorp Czech s.r.o., prostřednictvím Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského podle § 175 zákona č.500/2004 Sb.

 

ŽÁDOST O DOHLED NAD VYŘÍZENÍM STÍŽNOSTI ZE DNE 2.1.2015 k rukám předsedy Českého báňského úřadu jako kontrolního a dozorčího orgánu, v zájmu nezávislé kontroly nad řešením naší předchozí stížnosti na OBÚ.

 

 

Je třeba se ptát, proč v případě TRAMINCORP CZECH s.r.o. nebyli schopni pracovníci Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského věc objektivně právně posoudit a došlo k vydání protiprávního osvědčení (podle § 154 a násl. správního řádu) dne 10.2.2014.

 

ÚPLNÝ VÝPIS OR SPOLEČNOSTI TRAMINCORP CZECH s.r.o. - přehled změn v průběhu roku 2014

 

ÚPLNÝ VÝPIS OR SPOLEČNOSTI TRAMINCORP CZECH s.r.o. - změna sídla v průběhu roku 2015 (Švýcarsko Tramincorp AG)

 

Spolek ZČV vstupem do nového roku učiní nezbytné kroky k posílení nápravy daných zjevných nesrovnalostí. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pro přehlednost uvádíme nám zpřístupněné vysvětlení legislativy v dané věci:

 

a) Právní definice a problematika zápisů firem (korporací) do obchodního rejstříku a účinky zápisů (zák. č. 304/2013 Sb)

 

Podle citovaného zákona – Díl 6. Obchodní rejstřík § 42 Do obchodního rejstříku se zapisují a) obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev (dále jen „korporace“). Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) pojednává o společenské smlouvě v ustanovení § 146 odst. 1/ a uvádí, co též smlouva obsahuje v písm. a) firma společnosti. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb upravuje tematiku právnických osob a jejich zapsání do veřejného rejstříku v Dílu 3 Právnické osoby (Oddíl I, Obecná ustanovení) v ustanovení § 118 a následujících. (též definování firmy – obchodní firmy je provedeno v § 423 odst 1/ „Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.“). Právní nauka a teorie rozlišuje zápisy do obchodního rejstříku z hlediska jejich povahy na:

 

a) zápisy s konstitutivními účinky, u nichž vznik, změna nebo zánik skutečností nastává až provedením tohoto zápisu

b) zápisy s účinky deklaratorními, které vznik, změnu nebo zánik skutečností pouze osvědčují (pro jejich vznik, změnu a zánik je tedy právně relevantní jiná právní skutečnost).

 

Konstitutivní (právotvorné) jsou takové zápisy, bez nichž by nemohly nastat právní účinky zapisovaných skutečností, tudíž zápis takových skutečností je předpokladem jejich právních účinků navenek vůči třetím osobám. Deklaratorní zápisy jsou tedy zápisy takových skutečností, jejichž účinky nastávají bez ohledu na to, zda a od kdy byly tyto skutečnosti v obchodním rejstříku zapsány.

Za konstitutivní účinky zápisu do obchodního rejstříku je třeba vždy považovat změnu v obchodním jménu (obchodní firmě)!

Až od momentu, tj. data provedení zápisu firmy (jména, tzn. obchodní firmy), do obchodního rejstříku je oprávněna obchodní společnost (korporace) pod tímto obchodním jménem navenek vystupovat a jednat a činit úkony prostřednictvím statutárního zástupce. To platí i o provedení změn zápisu firmy (obchodního jména) korporace. 

 

b) Platná právní úprava problematiky:

 

- Zákon č. 304/2013 Sb. v platném znění o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  

- Zákon č. 90/2012 Sb. v platném znění o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích)

- Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění občanský zákoník 

- Zákon č. 61/1988 Sb. v platném znění o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

- Vyhláška Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb. v platném znění o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí této činnosti

- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění 

 

c) Přehled o vzniku firmy s evidovaným IČ 02559803 ke dni 17.1.2014 a dalších zapisovaných skutečnostech do obchodního rejstříku podle sbírky listin ke dni 25.12.2014 (nyní od 17. 2. 2014 firma TRAMINCORP CZECH s.r.o.) 

 

V obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 220749, byla ke dni 17. ledna 2014 zapsána obchodní firma Darula Design s.r.o., sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8. IČ 025 59 803. Notářský zápis - zakladatelská listina - byla sepsaná notářkou Mgr. Šárkou Zvierzynovou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři v Praze I, Opletalova 4, dne 7. 1.2014 pod spis. zn. N 11/2014, NZ 11/2014.

 

Jediným zakladatelem a společníkem byla firma RTB company s.r.o., sídlem Praha 1-Nové Město, Krakovská 1392/1, PSČ 110 00, IČ 243 19115. Notářka Mgr. Šárka Zvierzynová, notářka v Praze, Praha I, Opletalova 4, sepsala dne 27. 1.2014 pod spis. zn.

N 76/2014, NZ 76/2014, notářský zápis, jehož obsahem bylo rozhodnutí jediného společníka RTB company s.r.o., sídlem Praha 1- Nové Město, Krakovská 1392/1, PSČ 110 00, IČ 243 19115. Notářský zápis uvádí konkrétně: v článku „Za druhé“: „Jediný společník rozhodl o změně obsahu zakladatelské listiny ze dne 7.1.2014, sepsané notářkou Mgr. Šárkou Zvierzynovou, notářkou v Praze, pod spis. zn. N 11/2014, NZ 11/2014 takto: 

 

V článku Za prvé

Firma a sídlo společnosti se vypouští text odst. I ve znění: 

I. Firma společnosti: Darula Design s.r.o. a nově se zapíše: 

I. Firma společnosti: TRAMINCORP CZECH s.r.o. 

V článku Za druhé

Předmět podnikání: se v souladu se zněním zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní správě doplní níže uvedené činnosti a text ve znění: Společnost je založena i za jiným účelem, než za účelem podnikání. Pak následuje vyjmenování jednotlivých činností.