Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

NEGATIVNÍ POSTOJ K ZÁMĚRU POVRCHOVÉ TĚŽBY GRAFITU V TĚSNÉ BLÍZKOSTI EVL, NATURA 2000, PŘÍRODNÍ PAMÁTKA LUŽNICE

Spolek ZČV by rád tímto způsobem informoval občany o své činnosti, jejímž smyslem je také vyjadřovat negativní postoj k záměru povrchové těžby v rekreační lokalitě jižních Čech, při soutoku řek Lužnice a Vltavy. Zmiňovaná lokalita je součástí Natura 2000, v těsné blízkosti EVL (Evropsky významná lokalita Lužnice - Nežárka) a také PP Lužnice. EVL je jedním typem chráněných území v rámci soustavy NATURA 2000
Níže nabízíme možnost nahlédnout do záporných stanovisek obcí a dalších organizací, které vyjádřili svůj negativní postoj k záměru povrchové těžby grafitu v lokalitě Hosty - Koloděje nad Lužnicí, oblast Vltavotýnska.
Obec Bechyně dne 18.2.2015 (str. 4/6 Usnesení č.14/01- 15Z)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů)Posláním ČESON je koordinace ochrany a výzkumu netopýrů a jejich prostředí. ČESON shromažďuje informace a poznatky o problémech ochrany netopýrů, upozorňuje odpovědné orgány na tyto problémy a navrhuje jejich řešení. Vypracovává odborné expertizy a prosazuje vzájemnou spolupráci mezi amatéry, širokou veřejností, odborníky a státní správou. Pořádá vzdělávací a osvětové akce, vydává informační materiály a poskytuje odborné poradenství pro veřejnost. Zajišťuje praktickou realizaci národních i mezinárodních projektů na ochranu netopýrů, výrazně se podílí na monitoringu netopýřích populací v ČR a reprezentuje státní ochranu netopýrů v tuzemsku i zahraničí.
 
Vyjádření k záměru (ČESON).
 
Zároveň Krajský úřad JK vyjadřuje způsob ochrany netopýrů podle zákona č. 114/1992 Sb., konkrétně § 50 zákona jasně deklaruje "Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů". 
Více v sekci O ochraně přírody a krajiny v sekci, oddíl Problematika ochrany rorýsů a netopýrů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ K POVRCHOVÉ TĚŽBĚ GRAFITU 

 Doc. Ing. Babička Luboš, CSc

ARSEN je jeden z prvků, které jsou řazeny do tzv. skupiny těžkých kovů, které jsou z hlediska zdrojů potravin a krmiv jedovaté. Vzhledem k tomu, že mají významný vliv na lidské zdraví, jsou pro každý kov vypracované limity jejich maximálního množství. Tyto limity jsou pro potravinářské suroviny, resp.  potraviny tak vysoké, aby byl eliminován jejich vliv na zdraví člověka.

Arsen je stopový prvek, který se vyznačuje nízkou mobilitou v půdě a relativně nízkým přestupem do rostlin, avšak s vysokou toxicitou ve vztahu k živočichům a lidem. Co je však nutné vědět a zároveň na to upozornit, je skutečnost, že při vyšších koncentracích v půdě se vyznačuje i vysokou fytotoxicitou. Nelze nepřipomenout, že právě při povrchové těžbě se z vytěžené horniny obsahující arsen a jeho sloučeniny dostávají do ovzduší obrovská množství prachových částic. Tyto prachové částice obsahující nejen arsen a jeho sloučeniny, ale i ostatní rizikové prvky se větrnými proudy dostávají do vzdáleností až desítek kilometrů, proto je riziko ohrožení celého životního prostředí velmi vysoké.

Za kritické ohrožení zátěže arsenem byla stanovena hodnota 4 mg/kg půdy, přičemž hodnoty arsenu ve vytěžené hornině spojené s těžbou grafitu se mohou pohybovat v rozmezí 350 – 700 mg/kg horniny, což jsou hodnoty kritické.

Z hlediska zemědělské produkce je nutné uvést, že pro mobilní zátěže (prach) je stanovena hodnota 100 mikrogramů/kg.

Při povrchové těžbě je situace o to horší, že kromě arsenu vytěžená hornina a následně prachové částice obsahují další vysoce rizikové prvky (těžké kovy), jako je kadmium, chrom, olovo, rtuť, mangan, kobalt a další prvky.

A jaký bude následek povrchové těžby?

  • Během několika málo let budou zdevastované zdroje vody, a to jak pitné, tak i povrchové. Znehodnotí se půda, což bude mít za následek likvidaci veškeré zemědělské produkce.
  • Dojde k nevratnému poškození krajinného rázu.
  • Všechny tyto aspekty budou mít za následek okamžité snížení ceny nemovitostí a v budoucnosti se v průběhu dvou až třech generací celá oblast vylidní.

A co nám nakonec po povrchové těžbě zůstane?

Obrovské ekologické zátěže, které stát (potažmo obce) bude muset likvidovat na své náklady, protože slibované zisky se stanou „fata morganou“.

MOTTO:

Chceme-li, aby zde mohly žít i příští generace, nesmíme připustit jakoukoliv povrchovou těžbu v této oblasti.

Doc. Ing. Luboš Babička, CSc.