Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

LOŽISKO GRAFITU U TÝNA NAD VLTAVOU- Vltavín 08/2014

08.08.2014 00:00

V poslední době je pro nás, obyvatele Týna nad Vltavou, Hostů, Koloděj nad Lužnicí a dalších přilehlých obcí, velmi aktuální téma hrozby možného otevření povrchového dolu pro těžbu grafitu v k.ú. Hosty. Otevření tohoto povrchového dolu připravuje firma Tramincorp Czech s.r.o. se sídlem v Praze, která byla založena v lednu letošního roku. Nejprve zkusme shrnout informace, které o tomto ložisku grafitu máme z dostupných zdrojů a z prezentací firmy Tramincorp Czech s.r.o.

Dne 7. 6. 2014 proběhla v obci Hosty prezentační akce firmy Tramincorp Czech s.r.o., která měla za cíl přiblížit občanům podobu záměru těžby grafitu v KÚ Hosty, formou povrchové těžby daného nerostu. Obsahem bylo představení firmy samotné, obecné údaje o podobě ložiska, rozsah těžby a její pozitiva pro obec. V diskusi byl poté dán prostor občanům. V návaznosti na tuto prezentaci, a hlavně z následných pocitů z ní, jsme my jako skupina občanů podnikli vše potřebné k založení spolku „Za čisté Vltavotýnsko“, dříve občanské sdružení, založeného ke dni 9. 7. 2014, kterým budeme nadále jednat v zájmu všech, kteří chtějí daný záměr řádně projednat a jeho nutnost těžby posoudit. Chceme mít přehled o veškerých legislativních krocích předcházejících případnému povolení povrchové těžby grafitu a vznášet námitky v procesu posuzování jeho vlivu na životní prostředí EIA, kde získáváme jako spolek legitimní právo rozporovat záměr včetně jeho dopadu na okolí. V otázce legislativy a náležitostí na úrovni státní správy, hodláme zajistit veškeré dostupné informace, které pomohou ověřit profil investora daného záměru a jeho stabilitu, vzhledem k rozsahu a náročnosti celé akce.

Těžba grafitu v tomto ložisku probíhala hlubinným způsobem a mlýnkováním v 50. letech minulého století. V roce 1957 byla těžba zastavena z ekonomických důvodů. V současné době je Ministerstvem životního prostředí povolen průzkum tohoto ložiska na ploše 1,6 km2 v území od k.ú. Koloděje nad Lužnicí pod obcí Hosty, až do blízkosti obce Pašovice. Pro představu jde o území velikosti celého lesa Semenec. Polohy grafitových žil jsou od úrovně terénu až do hloubky cca 320 m. Dle informací potenciální těžební společnosti je odhadnuta zásoba grafitu v ložisku na 5 milionů tun, což při současných cenách grafitu na světových trzích představuje hodnotu cca 200 mld Kč. Výtěžnost tohoto ložiska je odhadnuta na 12 %, to znamená, že v případě otevření povrchového dolu bude z každé vytěžené tuny horniny získáno cca 12 % grafitu a zbude 88% hlušiny, která musí být deponována na trvalých výsypkách někde v okolí povrchového dolu.

Otevření těžby v povrchovém dolu by pro naši oblast přineslo na mnoho desítek let značnou zátěž pro životní prostředí a to zejména hlukem, prachem a nárůstem dopravy. Největší zátěž ponesou Koloděje nad Lužnicí, Hosty, Neznašov a západní část Týna nad Vltavou. Je téměř jisté, že vlivem otevření povrchového dolu poklesnou ceny nemovitostí v celé lokalitě a některé nemovitosti, zejména v chatových osadách podél Lužnice se stanou neprodejnými. Navždy bude zničen krajinný ráz nad soutokem Vltavy a Lužnice. Negativní dopad otevření povrchového dolu bude i na současná rekreační zařízení (Nový Dvůr, Dvůr Homole), tak i na nové investice (zámek Mitrowicz, Hotel fi Kawas v Kolodějích nad Lužnicí). Pro nás, kteří tady trvale žijeme, hrozí nebezpečí, že budeme vystaveni hluku denně od 6-ti do 22-ti hodin každý den včetně sobot, nedělí a svátků.

Tento postup potenciální těžařské firmy se nám nelíbí a nemůžeme s ním souhlasit. Založili jsme proto náš spolek, který si dal za cíl – nedopustit povolení povrchové těžby grafitu a maximálně ochránit naše životní prostředí. Zorganizovali jsme petiční akci proti otevření povrchového dolu, ke které se každý můžete připojit na kontaktních místech v Týně i přilehlých obcích, jednáme s orgány státní správy, místními samosprávami i politickými subjekty a hledáme podporu pro udržení krajinného rázu.

Vycházíme jednak z místních vazeb, názorů občanů na těžbu samotnou, ale především z materiálů dostupných v rámci detailního průzkumu ložiska, které povedou k objektivnímu posouzení jak jeho výtěžnosti, tak případných rizik. Svou argumentaci založíme na posudcích z řad odborníků. Prozatím nás nic nevede k tomu, abychom sdíleli postoj těžařů, že tato lokalita vyžaduje jejich zásah, a to v podobě povrchové těžby jako zatím jediného předloženého řešení.

Peníze nejsou vše, život v klidném a čistém prostředí je daleko více. Nebuďme proto lhostejní k věcem a situacím, které zdánlivě vypadají, že se nás netýkají, jelikož pravý opak je pravdou. O čemž se již nyní můžeme přesvědčit……….

Děkujeme všem za podporu formou petice.

Veřejná petiční místa:

Koloděje nad Lužnicí: Smíšené zboží p. Nerudová

Koloděje nad Lužnicí: U Hanzalů - Hostinec

Týn nad Vltavou: Rybářství TOP CARP

Týn nad Vltavou: Art Caffe Bar

Týn nad Vltavou: TETA drogerie, nám. Míru

Týn nad Vltavou: Potraviny Julie Bočková, Malá Strana, Nádražní ul.

Týn nad Vltavou: Papírnictví OLA, Hlinky

Týn nad Vltavou: Zahradnictví Jana Bártová

Neznašov: Obecní úřad Neznašov

Netěchovice: Hostinec - p. Syrovátka

Kontakt pro případné podněty: zacistevltavotynsko@seznam.cz