Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

Souhrn informací ke dni 31.7.2014

31.07.2014 13:00

SOUHRN INFORMACÍ K LOŽISKU GRAFITU, POSTOJ SPOLKU ZA ČISTÉ VLTAVOTÝNSKO A LEGISLATIVNÍ PŘEHLED KE DNI 31.7.2014

Zpráva za spolek Za čisté Vltavotýnsko:

Obsah:
1. popis ložiska – základní informace
2. legislativní kroky v povolovacím procesu těžby
3. Potenciální těžební společnost – dostupné informace
4. Spolek „ Za čisté Vltavotýnsko, z.s. „ – postoje veřejnosti
5. Závěry a cíle 
6. Přílohy (nově přehled biokoridorů a chráněných území v lokalitě)


Popis ložiska – základní informace:
Ložisko grafitu v k.ú. Hosty a Koloděje nad Lužnicí je součástí rozsáhlé oblasti, která se leží v pásu začínajícím v blízkosti soutoku řeky Vltavy a Lužnice a pokračujícím přes obce Hosty, Koloměřice, Chrášťany, Dražíč až k obci Bernartice. V celé této oblasti jsou obsaženy polohy grafitu jak je patrné z geologických map.
V 50. letech minulého století byl stanoven dobývací prostor pro těžbu grafitu v lokalitě k.ú.Hosty a Koloděje nad Lužnicí. Těžba zde probíhala hlubinným způsobem v kombinaci s mlýnkováním. V roce 1957 byla těžba pro neefektivitu zastavena. Průzkumné práce pokračovali v lokalitě do roku 1967. Na ČGS je k dispozici dokumentace o tomto ložisku, která byla hrazena ze státního rozpočtu, a která popisuje ložisko v horizontálním i vertikálním směru. Poloha původně těženého ložiska je na přiložené mapce zakreslena fialovou barvou a je popsána jako poddolované území, pod kterým je vyrubán systém těžebních štol v délce cca 3km.
Dle informací, které poskytla potenciální těžební společnost, se polohy grafitových žil vyskytují v některých místech od úrovně terénu až do hloubky 320m. Obsah grafitu v ložisku je odhadnut na 5 milionů tun a to pouze v části chráněného ložiskového území (v přiložené mapce vyznačeno modrou barvou). Výtěžnost grafitu z celkového množství těžené horniny je 12% a při jedné flotaci lze získat grafit o čistotě 82 – 84 %. Potenciální těžební společnost uvažuje s otevřením povrchového dolu, těžbou povrchově do hloubky 50m a dále navázat těžbou hlubinnou až do hloubek 320m.

Chráněné ložiskové území je zaneseno v územním plánu obce Hosty i geologických mapách. V těsné blízkosti tohoto území jsou hranice EVL s názvem „Lužnice a Nežárka“, ze dne 21.8.2013, kód lokality CZ 0313106 v rámci NATURA 2000 a dále hranice ZCHÚ – PP LUŽNICE vyhlášená nařízením Jihočeského kraje č. 14/2013, ze dne 14.11.2013. Částí chráněného ložiskového území prochází regionální biokoridor, který by byl těžbou v povrchovém dole nenávratně zničen. Potenciální dobývací prostor je vzdálen od obce Hosty a Koloděje nad Lužnicí cca 500m. Nejbližší vzdálenost od obytných domů v části obce Koloděje nad Lužnicí – Březinka je cca 150m. 

Legislativní kroky v povolovacím procesu:
Povolení k vyhledávání a dobývání ložisek nerostů se řídí v tomto případě zákonem č. 61/1988 Sb – Zákon o hornické činnosti, protože grafit patří mezi vyhrazené nerosty. Povolovací proces začíná stanovením průzkumného území, které na žádost společnosti, která splní zákonem stanovené podmínky vydává Ministerstvo životního prostředí. V tomto konkrétním případě vydalo MŽP rozhodnutí , kterým stanovilo průzkumné území pro vyhledávání vyhrazeného nerostu grafit pro společnost TIMEX Zdice s.r.o. IČ 48953946 dne 7.12.2012. Rozloha tohoto průzkumného území je 1,62 km2 a jeho poloha jen vyznačena na přiložené mapce žlutou barvou. Dne 25.4.2014 dalo MŽP souhlas s převodem tohoto průzkumného území na firmu Tramincorp Czech s.r.o. IČ 02559803. Průzkumná činnost na tomto území má být dokončena do roku 2017.
Dalším postupným krokem, který směřuje ke stanovení dobývacího prostoru a k zahájení těžby je vystavení Osvědčení o výhradním ložisku, které vydává MŽP a dává na vědomí MPO a Báňskému úřadu. Následuje další postupný krok – stanovení Chráněného ložiskového území, které vydává opět MŽP, tento institut slouží k ochraně ložiska proti znemožnění jeho dobývání a to i delším časovém horizontu. Bohužel, v těchto dvou řízeních nejsou zúčastněni obce a majitelé nemovitostí, kterých se projekt budoucí těžby bezprostředně týká a jejichž vlastnická práva mohou být výrazně omezena.
Posledními dvěma kroky před zahájením těžby je Stanovení dobývacího prostoru a Povolení hornické činnosti. Tato dvě řízení mohou být sloučena. Tato dvě řízení vede Báňský úřad a je zde poslední možnost k vyjádření obcí, fyzických a právnických osoba zamýšlené těžbě. Po předchozích krocích, které již byly v povolovacím procesu provedeny, je však postavení všech dotčených účastníků řízení značně oslabena. V této fázi je velmi obtížné ovlivnit způsob těžby v lomu, dopady na životní prostředí a zachování krajinného rázu, protože zpracovatel nemá žádnou povinnost projednávat svůj projekt s místními orgány státní správy a ani s právnickými a fyzickými osobami, kteří budou tímto projektem ovlivněni. Je na zváženou, zda je tento postup v souladu s ústavním pořádkem ČR.
V našem konkrétním případě má potenciální těžební společnost stanoveno Průzkumné území pro vyhledávání nerostů a v další fázi podánu žádost na MŽP.

Potenciální těžební společnost:
Potenciální těžební společností je firma Tramincorp Czech s.r.o. , která byla založena 17.1.2014. Z výpisu z Obchodního rejstříku lze zjistit, že jednatelem společnosti je p. Michal Horáček a jediným majitelem je firma Tramincorp AG, Appenzell, Spolková republika Německo (viz příloha výpis z OR). Taková firma však de jure neexistuje. Pokud je majitelem firma Tramincorp AG, Appenzell, Švýcarsko, jak při svých prezentacích tvrdil pan jednatel s odůvodněním, že chybu v zápisu způsobil úředník obchodního soudu, tak lze z dostupných zdrojů zjistit, že firma vznikla v roce 2012 a jednatelem této firmy je stejný p. Michal Horáček. Tato firma má údajné aktivity v Africe, kde má těžit nerostné suroviny. Dle presentace firmy má 600 zaměstnanců a na 250.000 ha prospekčních a těžebních ploch mimo území ČR. Sídlo firmy Tramincorp AG ve městě Appenzell však představuje jednu kancelář v pronájmu a nelze nikde dohledat organizační strukturu této firmy ani informace o jejích referencích a zkušenostech v těžbě nerostných surovin. Tyto informace vzbuzují jisté pochybnosti o realizaci projektu možné těžby grafitu touto společností.

Spolek Za čisté Vltavotýnsko z.s.:
Nám, obyvatelům a podnikatelům, kteří žijeme v blízkosti tohoto zájmového území není lhostejné, jaký projekt se zde připravuje a jaký bude mít dopad na kvalitu života v tomto území. Proto jsme se rozhodli být účastni v povolovacím procesu a hájit své zájmy v tomto území. V červnu letošního roku jsme proto založili spolek Za čisté Vltavotýnsko a přihlásili jsme se jako účastník řízení. Nejsme spokojeni s tím, že pokud by měla být povolena těžba grafitu v povrchovém dole, tak bude snížena kvalita životních podmínek v přilehlých obcích Hosty, Koloděje nad Lužnicí, Neznašov i Týn nad Vltavou. Území bude trvale zatíženo hlukem, prachem, nárůstem těžké dopravy a neznáme dopady těžby na podzemní vody. Budou trvale znehodnoceny ceny nemovitostí, budou ovlivněny podnikatelské záměry investorů v cestovním ruchu a dojde k trvalému znehodnocení a ztrátě mnoha hektarů polí a luk. Toto vše nám není lhostejné a jsme přesvědčeni, že je potřeba hledat řešení, které bude vyhovovat všem stranám a ne jen vše podřídit ekonomickému zájmu a prospěchu jedné firmy bez ohledu na dopady těžby na životní prostředí, krajinný ráz a oprávněné zájmy obyvatel regionu.

Závěry a cíle:
- udržet krajinný ráz místní lokality
- maximálně zmírnit dopady na životní prostředí v případě povolení těžby grafitu
- zamezit otevření povrchového dolu
- hájit oprávněné zájmy občanů a podnikatelů v této lokalitě


Spolek „ Za čisté Vltavotýnsko“ 31.7.2014
zacistevltavotynsko@seznam.cz