Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

TĚŽBA GRAFITU - JE OPRÁVNĚNÍ K HORNICKÉ ČINNOSTI VŮBEC PLATNÉ ??? - článek Vltavín 1/2015

11.01.2015 18:11
Spolek Za čisté Vltavotýnsko by čtenáře rád seznámil s aktuální situací ohledně povolovacího procesu povrchové těžby grafitu v lokalitě obcí Hosty a Koloděje nad Lužnicí. Posledním článkem jsme vás informovali o několika žádostech o přezkum, podaných námi na MŽP a také Městskému soudu Praha, ve kterých jsme se snažili upozornit na nesrovnalosti a chyby v zápisu OR společnosti Tramincorp Czech s.r.o.
 
Daná společnost vstupovala do povolovacího procesu v roce 2014 ve chvíli, kdy měla neustále v OR hrubé chyby v označení a adrese společnosti. Proto jsme přistoupili k žádostem o přezkum, zda takto lze figurovat v povolovacím procesu a zároveň jsme žádali vysvětlení na Městském soudu Praha, jak je možné takovéto nedostatky řešit zpětnou opravou, čili antidatováním, jako by k žádné chybě nikdy nedošlo. Navíc s naším vědomím, že jednatel společnosti všechny opravy inicioval až poté, co jsme my na tyto neustále upozorňovali.
 
Forma odpovědi Městského soudu a každopádně absence argumentů v ní nás nijak neuspokojila. Ohledně chybné adresy sídla společnosti Tramincorp AG, k údaji „Spolková republika Německo“ namísto správného Švýcarská konfederace ……..zde Městský soud pouze konstatoval: “…..přičemž údaj „stát“ je ve spise přelepen na „Švýcarská konfederace“. Není známo, kdy a z jakých důvodů k tomuto přelepení došlo, ………“ Toto považujeme za naprosto nedostatečné a ve své podstatě vadné řešení. Odpověď Městského soudu Praha můžete nalézt na webu www.zacistevltavotynsko.cz v sekci ČINNOST SPOLKU – Z LEGISLATIVY… Zároveň k nahlédnutí i odpovědi z MŽP, kde jsme apelovali na věci obdobné.
 
Po obdržení těchto odpovědí z MŽP a Městského soudu, které neshledávají chyby v zápisu v OR u žadatele podstatnými, jsme se rozhodli požádat o kopii Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, udělené Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, vydané společnosti Tramincorp Czech s.r.o. dne 10.2.2014. Na jeho základě firma do celého procesu vstupovala. Spolek podal v měsíci prosinci žádost o informaci na BÚ, kde jsme požadovali zpřístupnit kopie jak samotné žádosti o udělení hornického oprávnění společnosti Tramincorp Czech s.r.o., tak právě ono vydané oprávnění k této činnosti, coby zásadní dokument dokládající způsobilost této společnosti. Konzultovali jsme věc s několika advokátními kancelářemi a nezávislými právníky a výsledkem právní konzultace jsou námi vypracované stížnosti:
  •  první k rukám předsedy Báňského úřadu na způsob vydání oprávnění k hornické činnosti pro společnost Tramincorp Czech s.r.o., prostřednictvím Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského podle § 175 zákona č.500/2004 Sb.
  •  druhá k rukám předsedy Městského soudu na činnost Městského soudu Praha pro způsob jeho odpovědi na naši žádost o vysvětlení chybovosti zápisu OR.
Je třeba se ptát, proč v případě TRAMINCORP CZECH s.r.o. nebyli schopni pracovníci Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského jejich žádost objektivně právně posoudit a došlo k vydání protiprávního osvědčení (podle § 154 a násl. správního řádu) dne 10.2.2014. Naše právní stanovisko k vydaným listinám společnosti Tramincorp Czech s.r.o. naleznete na našem webu v nové sekci PRÁVNÍ STANOVISKO – LISTINY TRAM. s.r.o
O způsobu vyřízení našich stížností Báňským úřadem a Městským soudem vás budeme informovat v dalších článcích.
 
Spolek ZČV vstupem do nového roku učiní nezbytné kroky k posílení nápravy daných zjevných nesrovnalostí.
 
PF 2015, Spolek Za čisté Vltavotýnsko