Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

Informace o nás

SPOLEK ZA ČISTÉ VLTAVOTÝNSKO z.s

Představujeme členy našeho spolku ZČV.

Iva Blechová - předseda spolku, Hosty (místostarostka obce Hosty)
Petra Buligová - místopředseda spolku, Koloděje nad Lužnicí
Jan Anděl - hospodář, Hosty
Ing. Tomáš Tvrdík - člen spolku, Koloděje nad Lužnicí (člen Rady města Týn nad Vltavou)
Hana Šímová - člen spolku, Hosty (zastupitelka obce Hosty)
Miroslav Anděl - člen spolku, Hosty ( zastupitel obce Hosty)
Ondřej Bouška - člen spolku, Týn nad Vltavou
David Slepička - člen spolku, Týn nad Vltavou (zastupitel Týna nad Vltavou)
ovy spolku Za čisté VltavotýnskoStanovy spolku Za čisté Vltavotýnsko

Informace z činnosti Spolku ZČV:

Setkání občanů pořádané spolkem Za čisté Vltavotýnsko z.s. za účelem seznámení se s negativními dopady povrchové těžby v Hostech dne 27. 9. 2014

Pozvaní hosté: 

: starostka Kašperských Hor p. Bohuslava Bernardová

: Doc. Ing. Luboš Babička CSc.

: Ing. Jaroslav Stropnický

: poslanec RNDr. Jan Zahradník

: starostka Všemyslic p. Hana Bartušková

: starosta Chrášťan Mgr. Josef Vomáčka

: starosta Bechyně Mgr. Jaroslav Matějka

: starosta Hostů p. Josef Hladeček

: starosta Týna nad Vltavou Mgr. Milan Šnorek

 

Ad 1 . Prezentace cílů spolku Za čisté Vltavotýnsko z.s. – p. Blechová Iva

Spolek Za čisté Vltavotýnsko byl založen 9.7.2014 zapsáním u rejstříkového soudu a to zejména z těchto důvodů:

  • Chceme se účastnit případných povolovacích procesů těžby, jelikož spolek vznikl naprosto legitimním způsobem jako protiváha daného podnikatelského záměru a budeme zajišťovat objektivní podklady pro rozporování povrchové těžby.
  • Chceme od začátku vyjadřovat naše nesouhlasné stanovisko s těžbou
  • Chceme hájit zájmy těch občanů, kteří si povrchovou těžbu v katastru obce Hosty nepřejí

Základní cíle spolku jsou:

  • Zachovat okolní krajinu v takové podobě, v jaké je v současnosti
  • Chránit zdravé životní prostředí
  • Usilovat o to, aby nedošlo k povolení povrchové těžby na katastrálním území obce Hosty a Koloděje nad Lužnicí

Spolek vnímá povrchovou těžbu nebezpečnou nejenom z důvodů negativních vlivů na okolní krajinu, ale zejména i z důvodů  snížení kvality života obyvatel obce – především intenzivní hluk a prach bude zatěžovat obec a její okolí nepřetržitě po dobu trvání těžby (tedy až 40 let i více). Celý záměr vnímáme jako snahu jednoho soukromého podnikatelského subjektu s cílem dosáhnout co největšího zisku na těžbě státního nerostu, bez ohledu na jeho další možné zpracování v České Republice.

Bylo řečeno, že sbíráme informace k legislativě povolovacích procesů a k samotné technologii těžby. Oslovujeme odborníky k vyjádření a dále jsme v kontaktu s úřady, kde zjišťujeme, v jaké fázi je současný stav procesu povolení těžby.

Zmíněno bylo, že nejdůležitější pro těžařskou firmu je získat pozemky od majitelů, mít v rukou souhlas obce a obecní pozemky.

Bez těchto tří důležitých faktorů nemůže být těžba v rámci povolovacích procesů schválena.

 

 

Ad 2. Informace k povolovacím procesům těžby – Ing. Tvrdík Tomáš

Byla prezentována mapa, která uvádí, že grafit se vyskytuje nejen na katastru obce Hosty, ale i pod okolními vesnicemi.

Občané byli seznámeni, v jaké fázi je současný stav procesu povolení těžby. Bylo konstatováno, že se zde jedná o dvě samostatné úrovně.

a) V Hostech se nachází chráněné ložiskové území, které je zapsáno v územním plánu obce jako dobývací prostor. Na toto území si těžařská firma podala u MŽP Žádost o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru (omylem při skenu prohozeny str.5 a str.6). Tento Předchozí souhlas jí byl 12.9.14 vydán – má platnost 3 roky. Dále bude firma podávat Žádost o stanovení dobývacího prostoru u Obvodního báňského úřadu v Plzni. Před podáním žádosti musí být vyhotovena EIA – musí být v konečné fázi závěrečného stanoviska po připomínkách. Posledním krokem je Žádost o povolení hornické činnosti – při této žádosti musí mít těžařská společnosti vypořádány vlastnické vztahy k pozemkům.

b) Dále se jedná o stanovené průzkumného území (velký žlutý devítiúhleník), který v sobě zahrnuje celé chráněné ložiskové území (CHLÚ), znázorněné jako menší zelený pětiúhelník. V něm se pak nachází tři grafitové čočky, tzv. velká východní a západní, malá střední. Rozhodnutí o stanovení průzkumného území bylo vydáno v r. 2012 (s platností do r. 2017). Firma je povinna každý rok předkládat zprávy z průzkumu na MŽP - odbor geologie (jaké průzkumy byly provedeny). Výsledky průzkumů dosud nebyly na MŽP Praha předloženy žádné (prověřovat budeme aktuálně).

Na konci platnosti má firma podat Závěrečnou zprávu. Pokud by se prokázalo ložisko i na prostoru průzkumného území (velký devítiúhleník), bude osvědčeno ložisko a následně se zahájí řízení o stanovení chráněného ložiskového území. Další postup k povolení těžby je již popsán v písm. a)

 

Ad 3. Vyjádření odborníků, kteří byli požádáni o písemný názor- p. Buligová Petra

Prezentace sporných údajů ohledně záměru těžby, porovnání údajů předkládaných firmou Tramincorp Czech s.r.o. versus názory odborníků dle zaměření, příp. dle prostudování geologie ložiska.

 

Prof. Dr. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D.

Zabývá se mimojiné problematikou důlních odpadů. Nutností je dle jeho příspěvku nejen posouzení rizik kontaminace z produktů úpravy zrudněné horniny, ale také kontaminace z hald skrývky (viz. jeho  článek). Z něho plyne potřeba provedení hydrogeologického a geotechnického průzkumu místa určeného pro haldy skrývky, což je třeba zodpovědět dříve, než se zahájí těžba. Předpokládaný velký objem odpadu v našem případě považuje za nejproblematičtější, protože by to byl poměrně velký zásah do krajiny. Velké množství hlušiny může být problémem z toho důvodu, že výtěžnost grafitové suroviny u nás je pouze 10 %, zbytek ona hlušina.

Doc. Ing arch. Ivan Vorel, CSc.

Ochrana krajinného rázu je zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Investor musí pro svou akci podle zákona 100/2000 Sb. zajistit tzv. "Oznámení". Dle informací od MŽP se v případě takového záměru bude jednat o tzv. "velkou EIA" - tedy dokumentaci o posouzení vlivu na ŽP. Teprve při projednání dokumentace je možno formou připomínek rozporovat jednotlivé části dokumentace - tedy např. hlukovou studii, rozptylovou studii, vliv na NATURA 2000 a také vliv na krajinný ráz. Zpracovatel musí všechny připomínky "vypořádat", tzn. zdůvodnit, proč je odmítá nebo je zapracovat do výsledků EIA - do návrhu pro Stanovisko. To pro zpracovatele v případě podrobně zpracovaných připomínek může být obtížné.

RNDr. Václav Cílek, CSc.

V případě potřeby těžby tohoto ložiska na základě námi poskytnuté geologické dokumentace (zdroj GEOFOND) doporučuje RNDr. Cílek, aby bylo toto ložisko otevřeno šachtou a štolovým patrem zhruba na úrovni 340 m n.m., tedy 90 m pod průmětem povrchu. Je nezbytné ložisko buď s péčí řádného hospodáře vydobýt komplexně anebo těžbu odložit na pozdější dobu, kdy ekonomický vývoj umožní celkovou těžbu. Odkazuje na § 30 odst. 3a Horního zákona, kde je uvedeno, že dobývání zaměřené výhradně na bohaté části ložiska není dovoleno. Vzhledem k obsahu grafitu kolem 10% vznikne velké množství hlušiny, a proto stojí za zváženou, zda tento materiál nevyužít jako základku vytěžených prostor. Z jeho posouzení dále vyplývá, že při otevření lomu nejprve povrchově a pak hlubině, hrozí vydobytí ložiska na povrchu, následné jeho opuštění a tím znehodnocení celého ložiska.

 

Ad 4. Informace k firmě Tramincorp Czech s.r.o. – p. Buligová Petra

Společnost Tramincorp Czech s.r.o. - IČO 025 vypis CH.pdf (54,2 kB) byla založena 17.1.2014, za jediným účelem - realizace záměru povrchové těžby grafitu v k.ú. Hosty. Základní jmění této firmy je Kč 100 000,- , jednatelem firmy je pan Michal Horáček. Při představení firmy Tramincorp Czech s.r.o. na setkání občanů v Hostech dne 7. 6. 2014 uvedl jednatel společnosti pan Horáček skutečnost, že jediným společníkem a 100%-ním vlastníkem Fi. Tramincorp Czech s.r.o.. je firma Tramincorp AG - se sídlem Hauptgasse 32, Appenzell, Švýcarská konfederace.

Při kontrole výpisu z OR firmy Tramincorp Czech s.r.o. bylo zjištěno, že je u společníka s vkladem (Tramincorp AG) je uvedeno sídlo Spolková republika Německo. Tímto byly shledány pochybnosti o společnosti Tramincorp Czech s.r.o. a sídle její mateřské společnosti Tramincorp AG - Švýcarsko, kde jednatelem je rovněž pan Michal Horáček.

Po zjištění těchto nesrovnalostí upozornil spolek Za čisté Vltavotýnsko regionální pracoviště MŽP České Budějovice ještě před vydáním „ Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru“, že firma Tramincorp Czech s.r.o. má „de jure“ neexistujícího vlastníka. Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu nicméně bylo vydáno a v obchodním rejstříku se objevil antidatovaný zápis opravy sídla společnosti Tramincorp AG. Znovu tedy spolek požádal regionální pracoviště MŽP České Budějovice o přezkum Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru.

Vzhledem k pochybnostem o firmě jako takové a za účelem ověření si informací, které byly poskytnuty p. Horáčkem, podnikla dne 9. 7. 2014 paní Petra Buligová, ze své vlastní iniciativy, nicméně z pozice jednat za spolek coby místopředseda dle platných stanov, osobní návštěvu v sídle společnosti Tramincorp AG, Hauptgasse 32, Švýcarsko (viz. sekce Fotogalerie). Dle vlastních slov jednatele pana Horáčka (ze zvukového záznamu prezentační akce v Hostech dne 7. 6. 2014) se mělo jednat o silné zázemí těžební entity, kde švýcarská rada rozhodla a pověřila právě pana Horáčka Michala, aby jednal jménem společnosti Tramincorp AG a podnikal všechny legislativní kroky k tomu, aby mohl být uskutečněn podnikatelský záměr povrchové těžby grafitu v lokalitě Hosty.

Tuto skutečnost zázemí v podobě švýcarské Tramicorp AG se nepodařilo ověřit, jelikož v uvedeném sídle nebyl nikdo ze společnosti Tramincorp AG zastižen. Samotný Tramincorp AG, neměl u dveří mezi adresami ani poštovní schránku TRAMINCORP AG, ani štítek. Pro úplnost informací, na adrese Hauptgasse 32, v sídle Tramincorp AG figuruje firma Path Finder Consulting. Samostatná firma Path Finder Consulting je zároveň uvedena na výpisu OR firmy Tramincorp AG jako jejich auditoři. Nebyl poskytnut žádný jiný kontakt na ředitele společnosti či zázemí, kromě telefonního čísla opět na pana Horáčka, coby generálního ředitele Tramincorp AG, Appenzell.

V reakci na tuto návštěvu začal pan Horáček Michal šířit veřejně informaci, že došlo k podání trestního oznámení na členky spolku (přičemž p. Buligová navštívila Appenzell se svým manželem) za krádež, poškozování cizí věci a neoprávněného vniknutí na cizí pozemek, kdy je požadováno její osobní vysvětlení incidentu v rámci Kantonální policie Appenzell. Osobně prý policii předal videozáznamy přestupku a adresu paní Buligové. Proto paní Buligová dané skutečnosti následně konzultovala s Kantonální policií Appenzell, v rámci pravomocí pak dále se Státním zastupitelstvím Appenzell. Jako odpověď na daná obvinění získala písemné vyjádření obou složek, že nikdy nebylo podáno ani trestní oznámení, podložené důkazy ani videozáznamy ze strany pana Horáčka, jak osobně avizoval v emailové konverzaci s paní Buligovou.

Výše zmíněná zjištění nás utvrzují v názoru, že firma Tramincorp Czech s.r.o. nemá předpoklady k tomu, aby byla schopna realizovat takto náročný projekt. Nelze referencemi ověřit, že by firma kdy realizovala projekt obdobného rozsahu již v minulosti.

 

Ad 5. Zkušenosti starostky p. Bernardové Bohuslavy 

a/ odvracení těžby

b/ petice

Paní starostka Kašperských Hor nastínila jaká je tam situace s odvracením možné těžby zlata. Vyjádřila názor, že případná těžba vždy zasáhne nejenom tu obec, ve které se těží, ale i okolní obce. Jmenovala sdružení, která vznikla proti těžbě zlata a zastřešuje je sdružení Čechy nad zlato. Informovala o petici proti těžbě zlata, která byla projednávána v senátu ČR. Zmínila nedostatek a postupný úbytek spodních vod v ČR. Dále zmínila doprovodný prvek, který se vyskytuje u zlata a to arzen. Nastínila, že starostové se setkávají pravidelně se členy sdružení, aby společně vystupovali proti těžbě zlata. Apelovala, aby lidé před volbami zvažovali, komu dají hlas. Zmínila velmi důležitou roli starosty při vystupování obce proti těžbě.

 

Ad 6. Odborný pohled Doc. Ing. Babičky Luboše CSc

Seznámil nás se svými odbornými zkušenostmi. Zmínil velký problém v Kašperských Horách při možné těžbě zlata a to je arzen. Arzen je jeden prvek , který je řazený do takzvané skupiny těžkých prvků, které jsou jedovaté z hlediska zdrojů potravin. Každý stát ve světě má stanovené limity kolik čeho v čem může být, aby těžké kovy jako kadmium, arzen, rtuť apod. neměly negativní vliv na lidské zdraví. Jedovaté jsou sloučeniny arzenu – arzenitany a arzeničnany. Arzen je doprovodný prvek při těžbě zlata, zejména se nejvíce nachází v Mokrsku.

Cituji vyjádření k našemu ložisku: „Něco podobného je i tady u vás, když jsem se podíval na rozbory hornin, které by tady byly v souvislosti s těžbou, jste na tom lépe než je Mokrsko, ale neradujte se, protože všechny těžké kovy, kterou jsou v evidenci potravinových zdrojů tu máte také nadlimitní, takže dřív nebo později zase všechny potravní zdroje a vody včetně vzduchu, který bude zatížen polétavým prachem, budete mít také znehodnoceny. Zdevastují se zdroje pitné vody, znehodnotí se půda – zlikvidujeme si zemědělství – půda bude kontaminovaná – nic neporoste a to, co poroste nebudeme moci použít ani na krmivo. To znamená během dvou třech generací my si tu oblast vylidníme a zlikvidujeme vše živé. To jsou stručné závěry, které nás budou čekat z povrchové těžby, která bude u Vás a o to rychleji v Mokrsku. Další nebezpečí tady je, jakmile lidi začnou prodávat své pozemky za nějakou cenu, zdraví si ale za ty peníze nekoupíte a co další generace. V Norsku mají také velké nerostné bohatství, ale nikoho si tam nepustí.“

 

Ad 7. Názor Ing. Stropnického Jaroslava – Arcibiskupství pražské

 „Jménem Arcibiskupství pražského chci říci několik vět. V rámci několika týdnů bude tady v okolí Týna nad Vltavou vrácen majetek cca 2000 ha, na kterém se Arcibiskupství pražské chystá hospodařit. Byl tu zmíněn prodej pozemků pod záminkou "mega cen". Chci vás ubezpečit, že Arcibiskupství pražské v žádném případě nebude a nechce prodávat pozemky nějakým společnostem apod. Naopak je záměr rozšířit majetek tj. v budoucnosti koupit pozemky. To je jedna zásadní věc. A druhá zásadní věc je správa lesa jako takového, v oblasti 50 m od každého lesního pozemku je ochranná zóna 50 m tzn. ani v tomto případě Arcibiskupství pražské jako správce lesních pozemků nedá souhlas, aby jakákoli těžba se prováděla do vzdálenosti 50 m od tohoto lesa. Potom je tady otázka podílu na ochraně životního prostředí, jako vlastník lesních pozemků také cítíme určitou zodpovědnost na ochraně životního prostředí. To si myslím, jen krátce zopakuji - nepřipadá v úvahu, aby pozemky byly prodány a svěřeny k využití k těžbě. “

 

Ad 8. Apel na majitele pozemků – p. Šímová Hana

Členka spolku a zároveň majitelka pozemků v lokalitě těžby, poděkovala zúčastněným za odborná vyjádření a zkušenosti. Dále vyzvala majitele pozemků, ostatní obyvatele obce a okolí k osobnímu zamyšlení, sebereflexi a k jejich aktivním krokům, které by podpořily negativní postoj k těžbě. Nosnými myšlenkami bylo: „Prodám tzn. souhlasím s neekologickou těžbou. Mlčím – také souhlasím a především: Za peníze si zdraví a svědomí nekoupíme.“. Apelovala na zdravé jádro každého z nás. Poděkovala také za petiční podporu – téměř 4000 podpisů a požádala o její další šíření.

 

Ad 9. Diskuze

Poslanec RNDr. Zahradník Jan:

Oznámil, že je seznámen se situací, dle jeho názoru je povrchová těžba na tomto zalidněném území vyloučena. Materiály, které obdržel od Ing. Tvrdíka předal ministrovi MPO a MŽP. Bude od pana ministra MŽP požadovat zásadnější kroky, chce se dotázat ministra, je-li mu známa přesná identifikace firmy. Předá výstupy z tohoto setkání na MPO i MŽP. 

Zástupce krajské úřadu p. Robert Ouředník: (pracovník oddělení ochrany životního prostředí a EIA)

Informoval o proběhlém jednání u Ing. Rodinové – radní pro životní prostředí. Podklady z těchto jednání a z dnešní informační schůzky s občany půjdou k projednání do vedení Krajského úřadu. Za Krajský úřad nebyly učiněny žádné kroky v procesu EIA, nebylo učiněno žádné podání. Vystoupil s postojem za Krajský úřad, omluvil p. hejtmana Zimolu Jiřího, nemohl se zúčastnit, ale byl osobně několikrát informován.

Starosta Týna nad Vltavou – Mgr. Šnorek Milan

Zmínil usnesení Týna nad Vltavou, kde je vyjádřen nesouhlas s povrchovou těžbou. Ze setkání s p. Ing. Rodinovou – Ing. Rodinová vyjádřila podporu a jednoznačně prohlásila, že nás Kraj podpoří nesouhlasným stanoviskem s povrchovou těžbou. Dále informoval o schůzce s ministrem MŽP panem Richardem Brabcem 9. 10. 2014.

Starostka Všemyslic - p. Bartušková Hana

Spatřuje negativní dopady těžby mimo jiné také v nadměrném zatížení místních komunikací. Ocenila informace, které spolek dokázal sesbírat za dobu své činnosti a zejména čas, který tomu členové spolku věnují. Dále také uvedla, že obec Všemyslice stejně tak jako Týn nad Vltavou, Chrášťany a Hosty odmítla svým usnesením povrchovou těžbu.

Bouška Ondřej - člen spolku

Podal informace o své návštěvě ve firmě Graphite Týn spol. s r.o. – kde ho informovali, že neuvažují o obchodní spolupráci s Fi. Tramincorp či jinou. Zásoby mají dostatečné na 30 let dopředu, nemusí řešit případné výkyvy v nabídce grafitu. Dále dle dostupných informací je předpoklad, že nejlepší kvalita grafitové suroviny po prvotní flotaci v místě ložiska by byla pravděpodobně 84%. Firma Graphite Týn spol s r.o. vyjádřila pochybnosti, jestli by vůbec její technologie dosáhly na další úpravy 84% grafitové suroviny, zde upravují 94 % grafit na 99,9% .

 

Ad 10. Závěr

Spolek Za čisté Vltavotýnsko z.s. je rezolutně proti povrchové těžbě, připouštíme možnost hlubinné těžby, ale apelujeme na náš stát, respektive na jeho státní orgány a vládu, aby přehodnotily potřebu těžby grafitu v současnosti. Je nám známo, že ve světě je otevřeno dostatek jiných grafitových ložisek s daleko kvalitnější surovinou.

Vytěžená surovina by šla s největší pravděpodobností na export - jediný zpracovatel grafitu v ČR a zároveň v Týně nad Vltavou, je dostatečně zásoben kvalitnější surovinou. Veškerá další přidaná hodnota potřebná pro náš stát by tím přešla do zahraničí.

Proč neponechat vlastní zásoby grafitu na dobu, kdy ho bude potřeba pro naše hospodářství?

Nenechme vydrancovat česká ložiska pro export kýmkoliv s cílem dosáhnout co nejvyššího zisku, navíc bez ohledu na další možné zpracování nerostu v České republice.

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE K UDÁLOSTEM, KTERÉ NÁSLEDOVALY TĚSNĚ PO SKONČENÍ TÉTO VEŘEJNÉ PREZENTACE ČINNOSTI SPOLKU ZA ČISTÉ VLTAVOTÝNSKO Z.S.

Ihned po skončení akce byly rozneseny do schránek všech občanů obce Hosty informační brožury Fi. Tramincorp Czech s.r.o., kde jednatel společnosti pan Michal Horáček znovu prezentuje nepravdivé informace ohledně návštěvy p. Buligové ve Švýcarsku, opět zmiňuje, že celou věc šetří policie. Od svého obvinění ustoupí prý pouze v případě veřejné omluvy ze strany spolku a osob, které tento incident způsobily. Dále v této brožuře dokonce uvádí, že celá aktivita části vedení spolku je čistě korupčního charakteru, neboť byl několikrát kontaktován členy vedení s žádostí o úplatek výměnou za změnu záporného stanoviska….......Zároveň byly spuštěny webové stránky s názvem www.grafit-hosty.com , kde jsou stejné informace prezentovány elektronicky.

Vzhledem k tomu, že brožura je ukončena slovy „Váš Tramincorp Czech s.r.o. a jednatel Michal Horáček“, přistoupili jsme k právním krokům.

V reakci na brožuru a spuštěné webové stránky společnosti Tramincorp Czech s.r.o. a dále v návaznosti na článek v MF Dnes v příloze Jižní Čechy ze dne 4. 10. 2014, uveřejňujeme informaci o tom, že bylo podáno dne 6. 10. 2014 trestní oznámení (1.str.) prostřednictvím Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích, na osobu jednatele společnosti Tramincorp Czech s.r.o., IČO 02559803, sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, jmenovitě pana Michala Horáčka.

ZÁSADNĚ ODMÍTÁME VŠECHNA JEHO OBVINĚNÍ VŮČI SPOLKU ČI JEHO JEDNOTLIVÝM  ČLENŮM.

 

Zvukový záznam z akce spolku - především nám šlo o materiál, který by zajistil do budoucnosti možnost ověřit námi prezentované údaje versus zavádějící misinterpretaci akce ze strany jednatele společnosti Tramincorp Czech s.r.o. p. Michala Horáčka.

 

záznamy